กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

<< กลับ >>