กิจกรรมประชาสัมพันธ์

   กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

การประชุมมอบนโยบายและติดตามผล

การดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยรองนายกรัฐมนตรี(ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

การประชุมจัดทำแผนการสอนครู D.A.R.E และครูพระ

สอนศีลธรรมเพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2556

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลาง จ.ลำพูน

อ่านต่อ

พิธีปฏิบัติการยุทธการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่แพร่ระบาด

ยาเสพติดจังหวัดลำพูน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 05.30 น.

ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

อ่านต่อ

ภาพการแถลงข่าวผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดลำพูน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น.

ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ในพื้นจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2556

เมื่อวันพฤหัสบดี์ที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

โครงการอบรมหลักสูตร

"ค่ายเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 1 ปี 2556

ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2556

ณ วัดพระธาตุทรายทอง ม.16 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

อ่านต่อ

<<Page 1 2 >>

_____________________________________________________________

 

<< กลับ>>