คำสั่ง ศพส.

คำสั่ง ศพส.ที่ 1/2554(แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555)

คำสั่ง ศพส.ที่ 6/2554(จัดตั้งสำนักงานอำนวยการร่วมศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ)

คำสั่ง ศพส.ที่ 13/2554(โครงการ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด)

คำสั่ง ศพส.ที่ 9/2555(โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ปี 2555)

คำสั่ง ศพส.ที่ 12/2555(แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด พ.ศ. 2555 (เมษายน – กันยายน 2555))

คำสั่ง ศพส.ที่ 23/2555 (ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556)

คำสั่ง ศพส.ที่ 24/2555 (โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน)

คำสั่ง ศพส.ที่ 25/2555 (ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน พื้นที่แพร่ระบาด ทั่วประเทศ )

ประกาศจังหวัดลำพูน (ศพส.จ.ลพ.)

<< กลับ >>