หนังสือสั่งการ

 การรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557

 การประชุมมอบนโยบายตามปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระดับพื้นที่ ปี 2557

เอกสารรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุน ปี 2555

เอกสารรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 84 พรรษาฯ

เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานต่อเป้าหมายตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2556

การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๔๔๔(กรณีพิเศษ)ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

  • แบบเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบฯ
  • แบบกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด 3 - 1
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรบำเห็จความชอบฯ

ดาวน์โหลดไฟล

แนวทางการขับเคลื่อนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 เมษายน – กันยายน 2556)

เอกสาร/วาระการประชุม

เอกสาร/วาระการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.ลพ. ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสาร/วาระการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังฯ ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสาร/วาระการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังฯ ครั้งที่ 2/2556 ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสาร/วาระการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังฯ ครั้งที่ 3/2556 ดาวน์โหลดไฟล์

<< กลับ >>