ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2556

______________

 

1. ด้านการปราบปรามยาเสพติด จำนวนคดียาเสพติดต่อประชากรหนึ่งแสนคน

  • สัดส่วนของจำนวนคดียาเสพติดที่จับกุมได้ทั้งหมดต่อจำนวนประชากรหนึ่งแสนคน ต้องเกินกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2555

2. ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด ผลการจำแนกสถานศึกษา เข้มแข็งฯ (ก,ข,ค,ง) ในจังหวัด

  • จำนวนสถานศึกษาเข้มแข็งประเภท ก ต้องมีจำนวนสัดส่วนไม่น้อยกว่าในปีีงบ ประมาณ พ.ศ.2555

3. ด้านการบริหารจัดการ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด (กพร.)

  • ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ถึงมากที่สุด ต้องไม่น้อยกว่าในปีีงบประมาณ พ.ศ.2555

 

 

<< กลับ >>