หลักการและเหตุผล

 

รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ" โดยยึดหลัก

นิติธรรม ในการปราบปรามและลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ให้ กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดำเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการ ควบคุมและ สกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบ เข้าสู่ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนิน การป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวม พลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 154 / 2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด

 

เพื่อให้การดำเนินงานเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ในการยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ศูนย์อำนวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำพูน(ศพส.จ.ลพ.) ได้นำสภาพปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ของจังหวัดลำพูน มากำหนดเป็นเป้าหมายการดำเนินงานและบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูน หมดสิ้นไปหรือเบาบางลงจนไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกตอสุขของประชาชน ทั่วไป

<< กลับ >>