ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556

7 แผนยุทธศาสตร์

 

แผนที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

เป้าหมาย
1. ร้อยละ 50 ของ มบ./ชช. เข้มแข็งเชิงคุณภาพ
2. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเดิมลดปัญหายาเสพติดได้และเพิ่มเติมใหม่ปี 56

อีกจังหวัดละ 50 แห่ง

มาตรการดำเนินงาน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง มบ./ชช.ที่ไม่ปรากฏปัญหา
2. เสริมสร้างความเข้มแข็ง มบ./ชช.ขายแดน
3. พัฒนาความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งมบ./ชช. ที่ผ่านกระบวนการครบทุกขั้นตอน
5. แก้ไขปัญหาหมู่บ้านที่ปรากฎปัญหายาเสพติด
6. พัฒนาบทบาทภาคประชาชนป้องกันยาเสพติด
7. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมป้องกันยาเสพติด

_________________________________________________________

 

แผนที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

เป้าหมาย
1. ค้นหาและนำผู้เสพเข้าบำบัด
2. บำบัดรักษาทุกระบบ 300,000 คน
3. ติดตาม ช่วยเหลือ 700,000 คน

มาตรการดำเนินงาน
1. การบำบัดรักษาระบบสมัครใจ
- 1 อำเภอ 1 ศูนย์จำแนกคัดกรอง
- พัฒนาคุณภาพวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยน
- จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ แบบสมัครใจ
2. การบำบัดรักษาระบบบังคับบำบัด
- พัฒนาปรับปรุง พัฒนากระบวนการบังคับบำบัด
- ขยายศูนย์ฯฟื้นฟู
3. การบำบัดรักษาระบบต้องโทษ
- บำบัดผู้เสพ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
4. การติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
- พัฒนาระบบการติดตามครบวงจร

_________________________________________________________

 

แผนที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

เป้าหมาย
1. เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ป.5-ป.5
2. สถานศึกษาเข้มแข็ง 11,490 แห่ง
3. ลดปัจจัยเสี่ยงทุกจังหวัด
4. ป้องกันเยาวชนนอกสถานศึกษา
5. ป้องกันการเสพรายใหม่ไม่ให้เกิน 15 %
6. สถานประกอบการสีขาว

มาตรการดำเนินงาน
1. การป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง
- พัฒนาวิทยากรป้องกัน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต
2. การป้องกันเยาวชนในสถานศึกษา
- กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
- โครงการจิตสังคมบำบัดในโรงเรียน
- การพัฒนากลไกป้องกันในสถานศึกษา
3. การจัดระเบียบสังคมและควบคุมพื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง
- การขจัดปัจจัยสี่ยงรอบสถานศึกษา
- การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
4. การป้องกันเยาวชนนอกสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมป้องกันในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา
- บูรณาการมาตรการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่
- จัดกิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
- สร้างความเข้มแข็งครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
5. การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
- สถานประกอบการสีขาว
- การสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานกลุ่มเสี่ยง
6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

_________________________________________________________

 

แผนที่ 4 การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย

เป้าหมาย
1. ปราบปรามผู้กระทำความผิดคดียาเสพติด
โดยการขยายผล หลังการจับกุม 40,000 คดี
2. จัดระบบศูนย์ปฏิบัติการข่าวและปราบปรามทุกระดับ
3. สืบสวนเครือข่ายรายสำคัญ ภาคละ 1 เครือข่าย
4. ยึดทรัพย์สิน 2,000 ล้านบาท
5. พัฒนาประสิทธิภาพการข่าว การปราบปราม
6. ลดปัญหายาเสพติดได้ทุกอำเภอ

มาตรการดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข่าวและปราบปราม
2. ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ
- ระดับประเทศ
- ระดับพื้นที่
3. ปราบปรามการค้าและแพร่ระบาดในพื้นที่
- สืบสวน ปราบปรามการต้าและแพร่ระบาด
- ปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจคันแหล่งค้าและแพร่ระบาด
- พัฒนากลไกของชุดปฏิบัติงานมวลชน
- ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติด
- พัฒนาเทตโนโลยีระบบการสืบสวน สอบสวน
- พัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติด
5. การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
- บูรณาการมาตรการทางทรัพย์สิน
- พัฒนาการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม
- พัฒนาระบบและประสิทธิภาพของคดีที่มีหมายจับ
6. การป้องกันการค้าและแพร่ระบาดในเรือนจำ
- พัฒนาเรือนจำความมั่นคงสูง เพิ่มเติม 3 แห่ง
- ขยายเรือนจำสีขาว
- ปิดล้อม ตรวจค้นเรือนจำ
7. การป้องกันเเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- รณรงค์ป้องกัน สร้างจิตสำนึก
- ปราบปราม ลงโทษ อย่างจริงจัง
8. พัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

_________________________________________________________

 

แผนที่ 6 การสกัดกั้นยาเสพติด

เป้าหมาย
1. เสริมความเข้มแข็งการสกัดกั้นชายแดน
2. ลดการนำเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศ

มาตรการดำเนินงาน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นชายแดน
- พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่หลัก
- จัดกลไกเฉพาะ เพื่อทำลายโครงสร้างกลุ่มการค้ายาเสพติดชายแดน
- บูรณาการแผนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
2. เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน
- วางระบบการสกัดกั้นตามเส้นทางหลักและรอง
- สกัดกั้นบริเวณท่าอากาศยานทั่วประเทศ
- จัดระบบการควบคุมการขนส่งสินค้า
3. สกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น

_________________________________________________________

 

แผนที่ 7 การบริหารจัดการ

เป้าหมาย
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุกระดับ
2. พัฒนาระบบตรวจสอบ ถ่วงดุลย์เพื่อวัดผลเชิงคุณภาพ
3. จัดทำแผนพิเศษแก้ไขปัญหา 7 แผนพิเศษ

มาตรการดำเนินงาน
1. พัฒนากระบวนการแผนและงบประมาณในระดับพื้นที่
2. สร้างความเข้มแข็งกลไกอำนวยการทุกระดับ
3. การพัฒนาบุคลากรและงานกำลังพล
4. การพัฒนาห้องปฏิบัติการข้อมูล
5. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
6. การสรุป Best Practice
7. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ/มาตรการเฉพาะ
- พื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน
- พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
- พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไอซ์
- โครงการ"ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน"ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน

 

 

<< กลับ >>