โครงสร้าง ศอ.ปส.จ.ลพ.::

ผู้บริหารและบุคลากรประจำ สำนักงาน ศพส.จ.ลพ.

 

 
 
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
รอง ผอ.ศอ.ปส.จ.ลพ.

 

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
รอง ผอ.ศอ.ปส.จ.ลพ.

 

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
รอง ผอ.ศอ.ปส.จ.ลพ.

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.

นายเอนก ทาสัก
ป้องกันจังหวัดลำพูน
รอง หน.ศอ.ปส.จ.ลพ.

นายชานน หมื่นธง
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
รอง หน.ศอ.ปส.จ.ลพ.

 

นายภัทรพงศ์ ทองมาก
เจ้่าหน้าที่ปกครอง
ผู้ช่วย หน.ศอ.ปส.จ.ลพ.

นายชวกิจน์ ชินนันทะรัชช์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
สารสนเทศ

 

นางสาววรภรณ์ สีตาบุตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
สารสนเทศ