โครงสร้าง ศอ.ปส.จ.ลพ.::

ผู้บริหารและบุคลากรประจำ สำนักงาน ศพส.จ.ลพ.

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผอ.ศอ.ปส.จ.ลพ.

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
รอง ผอ.ศอ.ปส.จ.ลพ.

 

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
รอง ผอ.ศอ.ปส.จ.ลพ.

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.

นายภัทรพล ผัดดวงธรรม
ป้องกันจังหวัดลำพูน
รอง หน.ศอ.ปส.จ.ลพ.

ว่าที่ ร.ต.ตรีพิพัฒน์ พงษ์อมรพรหม
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
รอง หน.ศอ.ปส.จ.ลพ.

 

นายนิธิวัฒน์ รุจิไชยวัฒน์
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
รอง หน.ศอ.ปส.จ.ลพ.

นายภัทรพงศ์ ทองมาก
เจ้่าหน้าที่ปกครอง
ผู้ช่วย หน.ศอ.ปส.จ.ลพ.

 

นายปารเมศ เป็นพนัสสักก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วย หน.ศอ.ปส.จ.ลพ.

นายชวกิจน์ ชินนันทะรัชช์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
สารสนเทศ

 

นางสาววรภรณ์ สีตาบุตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
สารสนเทศ