เป้าหมายการดำเนินงาน

แผนงานที่ 1 สร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

อำเภอ

ม/ช เฝ้าระวังทั่วไป

ม/ช เฝ้าระวังน้อย

ม/ช เฝ้าระวัง ปานกลาง

ม/ช เฝ้าระวังมาก

รวม
เมืองลำพูน
127/17
10
5
17
159/17
ป่าซาง
40
36
5
8
89
บ้านโฮ่ง
28
13
3
18
62
ลี้
45
15
11
28
99
ทุ่งหัวช้าง
28
7
-
-
35
แม่ทา
48
23
-
-
71
บ้านธิ
30
5
1
-
36
เวียงหนองล่อง
7
14
3
-
24

 

รวม

 

353/17

 

123

(ผู้เสพ 174 คน)

 

28

(ผู้เสพ 77 คน)

 

71

(ผู้ค้า 69 คน,
ผู้เสพ 132 คน)

 

575/17

(ผู้ค้า 69 คน,
ผู้เสพ 383 คน)

 

 

อำเภอ

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการชุมชนอุ่นใจฯ ปี 2557
(อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง)

เมืองลำพูน
บ้านมะเขือแจ้ ม.1 ต.มะเขือแจ้
ป่าซาง
บ้านน้ำดิบน้อย ม.6 ต.น้ำดิบ
บ้านโฮ่ง
บ้านหล่ายแก้ว ม.1 ต.ศรีเตี้ย
บ้านเหล่ายาวใต้ ม.3 ต.เหล่ายาว
ลี้
บ้านห้วยแหนพัฒนา ม.9 ต.ป่าไผ่
ทุ่งหัวช้าง
บ้านไม้ตะเคียน ม.2 ต.ตะเคียนปม
แม่ทา
บ้านทาดอยแก้ว ม.12 ต.ทาสบเส้า
บ้านธิ
บ้านป่าตึง ม.5 ต.ห้วยยาบ
เวียงหนองล่อง
บ้านวังผาง ม.4 ต.วังผาง
รวม
9 หมู่บ้าน

 

เป้าหมายเน้นหนักดำเนินงาน ศปส.ภาคประชาสังคม จ.ลพ.

- บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน

- บ้านปากทางม่วงโตน ม.11 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง

 

    กองทุนแม่ของแผ่นดิน

อำเภอ

กองทุนแม่
ของแผ่นดิน
ปี 2548-2556 (แห่ง)

กองทุนแม่
ของแผ่นดินใหม่
ปี 2557 (แห่ง)

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดิน
ปี 2557 (แห่ง)

เมืองลำพูน
37
3+3 (ทม.)
1
ป่าซาง
20
3
1
บ้านโฮ่ง
25
3
1
ลี้
15
3
1
แม่ทา
25
3
1
ทุ่งหัวช้าง
19
2
1
บ้านธิ
19
2
1
เวียงหนองล่อง
18
2
1
รวม
187
24
8

 

แผนงานที่ 2 แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

 • เป้าหมายบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด
ระบบ

จำนวน (คน)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

สมัครใจ
1,562
865 (60%)
520 (45%)
บังคับบำบัด
237
433 (30%)
494 (43%)
ต้องโทษ
95
144 (10%)
140 (12%)
รวม

1,894

1,442 (100%)

1,154 (100%)

     หมายเหตุปี 2557 รัฐบาลยังคงเน้นบำบัดฯ แบบสมัครใจ เป็นหลัก

 

 • เป้าหมายบำบัดรักษาฯ ปี 2557 (ระบบสมัครใจ)
หน่วย

จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษา

Matrix

ค่ายฯ / รร.วิวัฒน์ฯ

รวม

เมืองลำพูน
104
50 / 10
164
ป่าซาง
45
50 / 10
105
บ้านโฮ่ง
35
 -  / 10
45
ลี้
66
50 / 10
126
ทุ่งหัวช้าง
10
-  /  5
15
แม่ทา
25
-  /  5
30
บ้านธิ
10
-  /  5
15
เวียงหนองล่อง
15
-  /  5
20
รวม
310
150 / 60
520

     หมายเหตุ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฯ จำนวน 60 คน ดำเนินการโดย ทปค.จ.ลพ.  ใช้งบฯ กรมการปกครอง

 

 • เป้าหมายการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาฯ ปี 2556 และ ปี 2557

 

ระบบ

 

ผู้ผ่านการบำบัด

ปี 2556

(ณ 30 ก.ย.56)

 

ผู้ผ่านการบำบัด

ปี 2557

 

รวม

สมัครใจ
1,031
520
1,551
บังคับบำบัด
592
494
1,086
ต้องโทษ
130
140
270
รวม
1,753
1,154
2,907

 

 • เป้าหมายการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาฯ ปี 56 ปี 57(ระบบสมัครใจ)
หน่วย ผู้ผ่านบำบัดฯ ปี 56 ผู้ผ่านบำบัดฯ ปี 57

Matrix

ค่ายฯ

รวม

Matrix

ค่ายฯ / รร.วิวัฒน์ฯ

รวม

เมืองลำพูน
177
128
305
104
50 / 10
164
ป่าซาง
50
112
163
45
50 / 10
105
บ้านโฮ่ง
34
84
118
35
 -   / 10
45
ลี้
68
111
179
66
50 / 10
126
ทุ่งหัวช้าง
42
-
42
10
-  /  5
15
แม่ทา
53
47
100
25
-  /  5
30
บ้านธิ
8
64
72
10
-  /  5
15
เวียงฯ
2
51
53
15
-  /  5
20
รวม
434
597
1,031
310
150 / 60
520
รวมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปี 2557 (ระบบสมัครใจ) จำนวน 1,551 คน

 

แผนงานที่ 3 แผนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

 • เป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ป.4 - ป.6

 

สถานศึกษาในสังกัด
จำนวน (คน)
หมายเหตุ
สพป.ลพ. เขต 1
6,431
สถานศึกษา 162 แห่ง
สพป.ลพ. เขต 2
3,837
สถานศึกษา 91 แห่ง
รร.สังกัด อปท.
898
สถานศึกษา 8 แห่ง
รวม
11,166
261 แห่ง

 

 • เป้าหมายสถานศึกษาป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติด(ขยายโอกาส/มัธยม/อาชีว/อุดมศึกษา)

อำเภอ

สถานศึกษา (แห่ง) เป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2556

สพป. เขต 1

สพป. เขต 2

สพม. 35

อาชีวะ

รวม

เมืองลำพูน
19
-
4
1
24
ป่าซาง
4
-
2
-
6
บ้านโฮ่ง
-
5
2
1
8
ลี้
-
8
2
-
10
ทุ่งหัวช้าง
-
3
1
-
4
แม่ทา
4
-
2
1
7
บ้านธิ
2
-
1
1
4
เวียงหนองล่อง
-
1
-
-
1
รวม
29
17
14
4
64

 

 • เป้าหมายสถานประกอบกิจการป้องกันยาเสพติด

 

กิจกรรม

 

จำนวน

(แห่ง)

 

หมายเหตุ

โรงงานสีขาว
30

 

มาตรฐานการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
20

 

TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ
20

 

อาสาตำรวจโรงงาน + ศูนย์ให้ปรึกษา
76
38 แห่ง
(โรงงาน 300 คนขึ้นไป)

 

 • เป้าหมายป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา

ศพส.อ.

เป้าปี 56

เป้าปี 57

หมายเหตุ

เมืองลำพูน
136
60

อายุ 13-20 ปีขึ้นไป

ป่าซาง
15
9
บ้านโฮ่ง
30
16
ลี้
206
17
ทุ่งหัวช้าง
6
2
แม่ทา
65
17
บ้านธิ
1
2
เวียงหนองล่อง
23
5
รวม
482
128

 

 • เป้าหมายควบคุมพื้นที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

ศพส.อ.

พื้นที่เสี่ยงทั่วไป (แห่ง)

พื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาเป้าหมาย (แห่ง)

หมายเหตุ

เมืองลำพูน
42
10
ป่าซาง
7
1
บ้านโฮ่ง
21
24
ลี้
8
2
ทุ่งหัวช้าง
2
1
แม่ทา
18
-
บ้านธิ
4
-
เวียงหนองล่อง
1
-
รวม
103
38

 

แผนงานที่ 4 แผนการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย

กิจกรรม

จำนวน

หมายเหตุ

จับกุมข้อหาสำคัญ
30% ของผลการจับกุมคดียาฯ  ทั้งหมด

 

จับกุมขยายผลข้อหาสมคบฯ
500 คดี

 

ยึด/อายัดทรัพย์สิน

2,000 ล้านบาท

 

ทำลายเครือข่ายการผลิต/ค้า
ระดับจังหวัด/ระดับแพร่ระบาดใน ม/ช.

 

 

แผนงานที่ 6 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด

 • เป้าหมาย
  • เสริมประสิทธิภาพด่านตรวจสวนกล้วย อ.แม่ทา
  • เสริมประสิทธิภาพด่านตรวจป่าไผ่ อ.ลี้
  • เสริมประสิทธิภาพด่านตรวจทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง
  • เสริมประสิทธิภาพด่านตรวจเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง
  • เสริมประสิทธิภาพด่านตรวจ/จุดตรวจ เส้นทางรองต่าง ๆ

 

แผนงานที่ 7 แผนการบริหารจัดการ/อำนวยการ

 • เป้าหมาย
  • มีแผนปฏิบัติการฯ ที่มีการกำหนดสถานการณ์ปัญหา เป้าหมาย มาตรการ แผนงาน/โครงการ ห้วงเวลาปฏิบัติ จัดสรรงบฯ ชัดเจน แล้วเสร็จตามกำหนด, ใช้จ่ายงบเป็นไปตามสัดส่วน
  • บรรจุ จนท.โครงสร้าง ศพส. แต่ละระดับ, มีห้องปฏิบัติการข้อมูลจังหวัด, ประชุม ศพส.จ., การรายงานตามช่องทางกำหนด
  • จัดทำ Best Practice ในทุกแผนงาน

 

 

<< กลับ>>