วิสัยทัศน์ ศพส.จ.ลพ.

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย

และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ของรัฐบาล ในการยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่เป็นภัยคุกคามต่อความ มั่นคงและความสงบสุขของประชาชนและสังคมให้ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และยั่งยืน

 

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำพูน(ศพส.จ.ลพ.)